top of page

Gaelscoil Charman

FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2024/2025

 

Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais

Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do  2024-25 ar fáil ar an suíomh  gaelscoilcharman.ie

CUID 1 - Ligean isteach i scoilbhliain 2024-25                                  Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2024-25

 

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar  - 8ú lá de mhí na Nollag 2023

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar - 12ú lá de mhí Eanáir 2024

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná - 2 lá de mhí Feabhra 2024

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná* - 23ú lá de mhí Feabhra 2024

Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na scoile.

Dátaí Iarratais agus Cinnidh don Rang Speisialta i gcomhair ligean isteach in 2024-25

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach i Rang Speisialta na scoile, ar rang é a fhreastalaíonn ar leanaí le huathachas.

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar -  8ú lá de mhí na Nollag 2023

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar - 12ú lá de mhí Eanáir 2024

Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná - 2 lá de Mhí Feabhra 2024

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná* -  23ú lá de mhí Feabhra 2024

*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an tairiscint a tharraingt siar

Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2024-25  

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sna Naíonáin Shóisearacha ná - 30

Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sa  rang speisialta* a fhreastalaíonn ar leanaí le huathachas ná - 1

Gaelscoil Charman      ANNUAL ADMISSION NOTICE        in respect of admissions to the 2024-2025 school year

 

Admission Policy and Application Form

A copy of the school’s Admission Policy and the Application Form for Admission for the 2024/25 year is available as follows: –

To download at: www.gaelscoilcharman.ie

On request: By emailing gaelscoilcharman@gmail.com  or writing to: Gaelscoil Charman, An Charraig Bhán Thuaidh, Loch Garman, Y35 XW99

PART 1 - Admissions to the 2024 - 2025 school year

 

Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Charman 2024-2025.

The following are the dates applicable for admission to Junior Infants

 

The school will commence accepting applications for admission on​ 8th December 2023.

The school shall cease accepting applications for admission on​ 12th January 2024.

The date by which applicants will be notified of the decision on their application is  2nd February 2024.

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is23rd February 2024.

 

Note: the school will consider and issue decisions on late applications in accordance with the school’s admission policy.

Special Class Application and Decision Dates for admission to Gaelscoil Charman 2024 - 2025

The following are the dates applicable for admission to the school’s Special Class which caters for children with ASD.

The school will commence accepting applications for admission to the special class on ​8th December 2023.

The school shall cease accepting applications for admission to the special class on​ 12th January 2024.

The date by which applicants will be notified of the decision on their application for admission to the special class is 2nd February 2024.

The period within which applicants must confirm acceptance of an offer of admission is​ 23rd February 2024.

*Failure to accept an offer within the prescribed period above may result in the offer being withdrawn

Number of places being made available in 2024 - 2025

 

The number of places being made available in junior infants is​ 30.

The number of residential places is (boarding schools only)​        N/A

The number of non-residential places is (boarding schools only)​   N/A

The number of places being made available in the special class* catering for children with ASD is 1.

bottom of page